Thêm nhiều domain trong Apache – Web Server

Để thêm nhiều domain trong môi trường LAMP ở local hay live thì bạn cũng cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Config VirtualHost trên Apache Đầu tiên sửa file sau vhost.conf bằng câu lệnh sudo vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf Trên Debian OS dùng câu lệnh: cd /etc/apache2/sites-available vì cấu trúc trên debian và centos hơi khác nhau […]

Read More

Các lệnh phải biết khi làm việc với AWS EC2

Xem thông tin hệ điều hành Linux đang chạy uname -a Đăng nhập vào VPS bằng SSH ssh -i ../path/duongdandenfile.pem [email protected]_DNS_cua_ban_(ec2-13-114-167-200.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com) ZIP file trong Linux zip -r myfiles.zip mydir UNZIP file trong Linux Cài nếu chưa có: sudo apt-get install unzip Giải nén: sudo unzip dosm.zip Download file từ internet sudo wget http://websgle.dotrinh.com/download.zip Copy 1 File sudo […]

Read More

Cài đặt LAMP trên AWS EC2

Các bước tổng quan setup một web server trên aws ec2 với nhóm phần mềm Linux, Apache, MySql, Php như sau: Các thành phần Phần mềm LAMP Hệ điều hành (OS) Linux (Ví dụ: CentOS, Fedora…) Máy chủ chạy web (Web server) Apache Cơ sở dữ liệu (Database) MySQL Ngôn ngữ phát triển PHP Bước […]

Read More