Các câu lệnh git cực cần thiết cho developer

Các câu lệnh git cực cần thiết cho developer
5 (100%) 1 vote

Bạn có thể dùng nhiều tool để thao tác với git nhưng theo thói quen thì mình đang dùng command line là chủ yếu, mấy tool như git UI, TortoiseGit mình chỉ dùng để compare code khi conflict hay review code thôi. Bạn có thể dùng bất cứ cái nào mà thấy quen thuộc, và tuyệt vời nhất là biết kết hợp cả hai để mang lai hiệu quả cao nhất cho công việc của bạn.

Các câu lệnh git cơ bản và hay dùng

1. Thêm một file vào để chuẩn bị commit: git add đường_dẫn_đến_file
2. Hoặc thêm tất cả file vào để commit: git add .
3. Commit lên: git commit -m “comment”
4. Đẩy tất cả thay đổi lên repo: git push

Các câu lệnh git thao tác với nhánh

0. Lấy toàn bộ các nhánh trên repo về: git fetch –all
1. Xem tất cả branch đang có cả ở local và remote – không chỉ rõ nhánh nào ở local và nhánh nào ở remote: git branch

2. Xem tất cả branch đang có cả ở local và remote – chỉ rõ nhánh nào ở local và nhánh nào ở remote: git branch -a

3. Xem tất cả branch đang có cả ở remote: git branch -r
4. Tạo nhánh mới và checkout luôn sang nhánh mới đó: git checkout -b temp_improvement
5. Tạo nhánh mới và đứng im ở nhánh hiện tại: git branch tên_nhánh
6. Đẩy nhánh mới lên repo: git push origin tên_nhánh
7. Xoá nhánh ở local: git branch -d tên_nhánh
8. Xoá nhánh trên repo: git push origin :<branch_name>

9.  Khi muốn reset toàn bộ source của nhánh về trạng thái lúc tạo nhánh (lúc copy source từ master hay nhánh bất kỳ, trường hợp này mình copy từ master)

10. thay đổi tên nhánh

Thay đổi tên nhánh từ feature-2 thành feature/feature-2 (mục đích việc thêm cái feature vào đằng trước nhằm gom các chức năng nhỏ thành 1 thư mục)

Cách sử dụng stash – khi lỗi chuyển nhánh

Mình gặp vấn đề khi chuyển qua lại giữa cách nhánh. Vấn đề đó là khi nhánh hiện tại có thay đổi thì chưa commit hay chưa stash thì nó không cho mình chuyển sang nhánh khác. Vậy giải quyết thế nào?

Trường hợp này chúng ta sử dụng stash (nghĩa giấu đi). Khi dùng cấu lệnh này nó sẽ cất tạm thời các đoạn code thay đổi vào 1 chỗ và cho ta chuyển qua lại thoải mái các nhánh khác. Khi trở lại chỉ việc lấy ra và làm tiếp.

Các câu lệnh cần thiết:

git stash  // Cất/giấu đi
git stash pop // khi trở lại nhánh thì pop lấy ra và code tiếp
git stash list  // Xem mình đã giấu gì
git stash clear // Xoá luôn cái đã giấu đi

Các câu lệnh git thao tác với file và commit

Revert 1 file bất kỳ khi chưa commit git checkout file_path

Khi gặp lỗi với SSL

SSL certificate problem: self signed certificate :
*File này còn được cập nhật thường xuyên

Các bài viết không xem thì tiếc:

Chia sẻ là sexy

Đô Trịnh

Một lập trình viên vui vẻ, hòa đồng, luôn sống tích cực và anh ấy quay tay khỏe và khéo trong môn bi lắc :)

Bình luận qua khung của website

Bình luận lời hay ý đẹp!

Thảo luận

  Subscribe  
Nhận thông báo: